GOVERNING COUNCIL

Sr. No.
Name
Designation

1

Hon. Adv. Bhagatsing Vasantrao Naik

President

2

Shri. Pruthvising Bhagatsing Naik

Vice President

3

Shri. Vishwapratapsing Bhagatsing Naik

Secretary

4

Smt. Namrata Vishwapratapsing Naik

Member

5

Shri. Anadrao Shankarrao Patil

Member

6

Shri. Dipak Bhimrao Gaikwad

Member

7

Shri. Dilip Narsu Ghatage

Member

8

Shri. Jagannath Pandurang Bauchakar

Member

9

Shri. Vishnu Nana Yadav

Member

10

Dr. Tanaji Ramchandra Havaldar

Member

11

Shri. Sharad Dinkarrao Nalawade

Member